Demo trực tiếp sản phẩm

camera quan sat
Demo trực tiếp sản phẩm

- Xem demo Camera AHD

http://camera.antinco.vn:88

Username: rds

Password: 123456

-Xem demo Camera IP

http://camera.antinco.vn:86

Username: rds

Password: 123456
Camera AHD
Camera HD-CVI